Een overeenkomst is niets meer of minder dan een afspraak (let op: wel een wettelijke afspraak). Haast alle overeenkomsten worden – haast zonder dat je er erg in hebt – mondeling gesloten. Voorbeeld: Je koopt een bos bloemen door te zeggen: “Doet u die bos asters maar”. Toch heeft zo’n koop juridische waarde. Net zoveel waarde als het grote koopcontract van een huis. Veel gaat dus mondeling, gewoon ongemerkt. Toch worden er ook veel koopovereenkomsten op papier gezet omdat je zo achteraf kunt aantonen wat er precies is afgesproken. Schriftelijke vastlegging verdient de voorkeur als de koop veel gedetailleerde regelingen betreft of als de belangen van één of beide partijen heel groot zijn.

Waar moet zo’n overeenkomst aan voldoen en wat gebeurt er als één van de partijen zich niet aan de afspraken houdt:

  1. De tekst van een overeenkomst moet helder zijn zodat beide partijen duidelijk kunnen lezen en begrijpen wat er precies is afgesproken. Als dat namelijk niet het geval is ontstaan grote problemen bij het afdwingen en nakomen van de overeenkomst. Er mag dus geen onduidelijkheid overblijven.
  2. Gebruik eenvoudige en klare taal zodat voor iedereen duidelijk is wat precies is afgesproken. Soms blijkt bij de uitvoering van de overeenkomst dat partijen onvoldoende rekening hebben gehouden met de mogelijke gevolgen van het sluiten daarvan. Als blijkt dat iets niet geregeld is dan dienen partijen de zaak opnieuw te bespreken.
  3. Het is sterk aan te raden om bij ingewikkelde overeenkomsten een jurist/advocaat in te schakelen.
  4. Indien een partij zich niet aan de gemaakte afspraken uit de overeenkomst houdt is hij daar zelf verantwoordelijk voor. In dat geval vraag je een rechter om de tegenpartij te dwingen de overeenkomst alsnog te laten uitvoeren, c.q. te laten ontbinden. In ieder geval is het raadzaam pas te “leveren” nadat geheel is voldaan aan de financiële verplichtingen.
  5. Ook een eis tot schadevergoeding behoort tot de mogelijkheden maar het is ook mogelijk dat een partij zich beroept op “dwaling” omdat er niet naar behoren geleverd is. Dat kan bijvoorbeeld indien er te laat geleverd is of als het artikel niet naar behoren functioneert. (de prestaties zijn minder dan beloofd of ons voorgehouden).
  6. Wat gebeurt er als één van de partijen van de overeenkomst af wil? Dan kan die partij de koopovereenkomst “nietig” verklaren. Dat betekent dat er geen koopovereenkomst was. In dat geval moet er door onderhandeling tussen partijen snel een oplossing gevonden worden, eventueel met behulp van de rechter! Die beroept zich dan op artikel 6.230 lid 2 W.B. en is dan vrij om welke oplossing dan ook vast te stellen.