Als er een moment komt dat je niet meer in staat bent om geheel of gedeeltelijk aan je betalingsverplichtingen te voldoen, ben je juridisch in staat van insolventie. Dat betekent in goed Nederlands: betalingsonmachtig. Heb je het idee dat je op termijn de crediteuren wel kunt betalen, dan is een faillissement geen goede optie. In dat geval kun je beter surseance van betaling aanvragen. Uitstel van betaling dus.

Uitstel van betaling aanvragen doe je samen met een advocaat. Je dient een verzoekschrift in bij de rechtbank, vergezeld van een summiere opgave van de activa en passiva en een motivatie waarom je denkt dat je middels een uitstel van betaling je crediteuren op termijn wel kunt betalen. Nadat je alles correct hebt ingevuld, beslist de rechtbank hier altijd positief over. Hierna zal de rechtbank de crediteuren schriftelijk op de hoogte stellen en een advocaat benoemen in de rol van curator, ook wel bewindvoerder genoemd. Je mag daarna alles afhandelen en een plan van aanpak maken maar uitsluitend met toestemming van de curator.

Surseance betekent een adempauze waarbij de crediteuren minimaal drie maanden en maximaal achttien maanden op hun geld moeten wachten en waarbij jij kunt zorgen dat er voldoende omzet gerealiseerd wordt. Tijdens de surseance krijgt de bewindvoerder de dagelijkse leiding. Die heeft een tweeledige taak:

 • Zorgen dat de crediteuren zoveel mogelijk van hun vordering terugzien.
 • Zorgen dat de onderneming het overleeft.

Duidelijk is dat het een afhangt van het ander. Als de curator er geen gat in ziet, zal hij zelfstandig een faillissement aanvragen dat dan automatisch wordt verleend. De crediteuren wordt om medewerking gevraagd om een oplossing te vinden door het gedeeltelijk kwijtschelden van de schulden. De crediteuren hebben daarbij een tweeledig belang. Ten eerste willen ze natuurlijk hun geld zien maar ten tweede willen ze blijven leveren. Als ze niet akkoord gaan met een deal ontvangen ze geen geld en zijn ze bovendien een klant kwijt. Indien twee-derde van de crediteuren, die samen driekwart van de totale vordering vertegenwoordigen, instemmen heb je een akkoord. Binnen veertien dagen zal de rechtbank het akkoord bekrachtigen en vervalt de surseance.

Indien het voorstel tot akkoord door de crediteuren wordt verworpen, wordt de surseance omgezet in een faillissement. Dikwijls is de betalingsachterstand zo groot dat de crediteuren een faillissement aanvragen en het te laat is om nog via een surseance gered te worden. In de praktijk is de kans hierop kleiner dan 20%. Het is daarom zaak problemen niet vooruit te schuiven maar vroegtijdig te onderkennen. Men vraagt vaak veel te laat surseance aan. Hang vroegtijdig aan de bel en kom met een doordacht plan. Dan maak je nog een redelijke kans om met uitstel van betaling door een moeilijke periode heen te komen.

Hoe voorkom je surseance van betaling? Door beter de vinger aan de pols te houden. Er is een aantal indicatoren die de rampspoed voorspellen:

 1. Je kunt je leveranciers pas binnen 60 tot 90 dagen betalen, omdat je liquiditeitspositie niet toereikend is.
 2. Je omzet keldert binnen 2 à 3 maanden met 30% of meer.
 3. Je loopt in het betalingsverkeer via je bank steeds tegen je kredietlimiet op.
 4. Per week ontvang je een aantal aanmaningen die je niet kunt betalen.
 5. Je voorraadpositie loopt op, terwijl je orderportefeuille afneemt of gelijk blijft.
 6. Je neemt overdreven duur personeel aan om de concurrent tegenstand te bieden, maar twijfelt of je dat lang kunt bekostigen.
 7. Je bank zegt de relatie op. Je moet op zoek naar een andere financier.
 8. Je weet goed waardoor het mis gaat nl:
 • onvoldoende voorbereiding
 • onvoldoende kapitaal
 • overschatting van de commerciële markt
 • onderschatting van het zelfstandig werken
 • onjuiste naleving van de vergunningen en voorschriften

Tips:

 1. Sta open voor nieuwe markten en producten.
 2. Wees niet vastgeroest, kijk om je heen.
 3. Blijf gefocust op je zaak en denk niet te gemakkelijk dat je er wel iets bij kunt doen.