Je werkt hard maar het zit tegen. De nichemarkt blijkt niet aanwezig of wordt snel door grote firma’s ingenomen. Je wordt ziek of krijgt met andere tegenslagen te maken. Het blijkt dat je geen ondernemersbloed hebt of dat je de aanwezige middelen hebt overschat. Wat staat je te doen? Stoppen kun je niet alleen. Raadpleeg je adviseur, accountant, bankier of jurist zodat je op een correcte wijze de zaak afsluit, zonder dat jaren later de fiscus om de hoek komt met een naheffing waar je zeker niet meer op gerekend hebt. Hier de vier belangrijke punten:

  1. Verkopen of overdragen. Stoppen met een eenmanszaak (zzp’er) is eenvoudig. Als de zaak niet echt van de grond komt en jij weer in loondienst wilt, hoef je je slechts uit te schrijven uit het Handelsregister. Je mag dan de bedrijfsmiddelen verkopen (auto, laptop, machines etc.) en de opbrengsten houden. Uiteraard blijf je verantwoordelijk voor het betalen van de bedrijfsschulden. Indien je een b.v. bezit, is het nog eenvoudiger door de aandelen aan een opvolger te verkopen. Over de opbrengst dien je dan 25% inkomstenbelasting te betalen (de zogenaamde Aanmerkelijk Belangheffing).
  2. Surseance van betaling. Indien de kosten erg hoog oplopen in vergelijking met de inkomsten, kan er een moment komen dat je in de nabije toekomst de nodige rekeningen (de belastingen niet te vergeten) niet meer kunt betalen. Dan kun je om uitstel van betaling vragen (surseance van betaling). Dat verzoek kun je bij de arrondissementsrechtbank indienen. Die verleent dan onmiddellijk voorlopig uitstel en benoemt een bewindvoerder. Die beheert samen met jou het vermogen. Het uitstel duurt anderhalf jaar waarin jij de kans krijgt de zaak weer op de rit te krijgen. Indien het lukt om je schuldeisers te betalen, zal de rechtbank de surseance opheffen.
  3. Een vervelend punt van zakendoen is dat iedereen, een natuurlijk persoon, een vereniging, een stichting, een vennootschap of firma failliet kan gaan. Als iemand onmachtig is om te betalen, treedt de faillissementswet in werking. Een rechter zal diegene failliet verklaren. Dat kan pas als er twee of meer schuldeisers zijn. Het faillissement kan worden aangevraagd door een of meer crediteuren en de schuldenaar zelf. Bij een faillietverklaring zal de rechtbank een curator en een rechter-commissaris benoemen. De curator wordt belast met de afwikkeling van het faillissement. De rechter-commissaris is een rechter die toezicht houdt op de curator tijdens het faillissement. Indien jij met een eenmanszaak failliet gaat, zal minimaal de noodzakelijke huisraad en de gereedschappen, benodigd voor de uitoefening van je beroep, buiten het faillissement vallen.
  4. De overeenkomst. Partijen moeten de afspraken die voortvloeien uit de faillissementsovereenkomst nakomen. Indien ze dat niet doen, is er sprake van toerekenbare tekortkoming of wanprestatie. De schuldeiser kan nakoming van de overeenkomst dan wel ontbinding van de overeenkomst eisen, al dan niet met schadevergoeding. Bij overmacht is geen schadevergoeding mogelijk.